048 3211 211
048 3211 211
x

Obchodné podmienky

Domov > Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PRODUKT RODINNÝ LEKÁR A BALÍK RODINNÝ LEKÁR (ďalej len „VOP“)

Spoločnosť CMC - Centre Medical Care, a.s., so sídlom Budyšínska 36, 831 02 Bratislava, IČO: 48 193 453, zapísaná v OR OS Bratislava I, v odd.: Sa, vl. č. 6201/B, DIČ: 2120078004, IČ DPH: SK2120078004, č. ú.: 0020533816/6500, email: backoffice@rodinnylekar.sk (ďalej len „ CMC“ alebo „Poskytovateľ“)).

 1. Preambula

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky pre poskytovanie produktov Rodinný lekár a Balík Rodinný lekár, ktoré CMC predáva, najmä, nie však výlučne, prostredníctvom call centra CMC, direct mailing, aktívnym telemarketingom cez sms správy alebo prostredníctvom svojej internetovej stránky. Všeobecné obchodné podmienky produktu Rodinný lekár a Balík Rodinný lekár platia pre CMC, fyzickú alebo právnickú osobu (ďalej len „ Objednávateľ“) a fyzickú alebo právnickú osobu, v prospech ktorej budú služby v rámci produktu poskytované (ďalej len „Príjemca“), medzi ktorými je uzatvorená zmluva o poskytovaní poradenských služieb v zdraví a chorobe „Rodinný lekár“, na obsahu ktorej sa CMC a Objednávateľ dohodnú (ďalej len „ Zmluva“). Tieto VOP sa vzťahujú aj na príjemcu služieb a to v maximálnom možnom rozsahu. CMC a Objednávateľ budú ďalej v týchto VOP označovaní spoločne aj ako „ Zmluvné strany“ alebo samostatne ako „Zmluvná strana“.
  2. V prípade rozporu alebo rozdielností medzi úpravou vzájomných práv a povinností CMC a Objednávateľa, obsiahnutou v týchto VOP a v Zmluve, majú pred znením VOP prednosť odchylné dojednania Zmluvných strán obsiahnuté v Zmluve alebo obojstranne potvrdenej objednávke.
  3. Zmeny alebo doplnenia týchto VOP sú platné a účinné dňom zverejnenia na internetovej stránke CMC, pričom Objednávateľ s týmto ustanovením výslovne súhlasí.
 2. Definície a pojmy:


  Pre účely týchto VOP a Zmluvy sa Objednávateľ a CMC dohodli na nasledovnom význame pre nižšie uvedené definície a pojmy:
  1. Internetová stránka CMC je www.rodinnylekar.sk.
  2. Call centrum je miestom, cez ktoré Objednávateľ môže uzatvoriť so spoločnosťou CMC zmluvu o poskytovaní poradenských služieb v zdraví a chorobe „Rodinný lekár“ a cez ktoré CMC poskytuje Služby uvedené v bode 2.10 Objednávateľovi (Príjemcovi).
  3. Non-stop linka je 0483 211 211
  4. Zmluva sa rozumie zmluva o poskytovaní poradenských služieb v zdraví a chorobe „Rodinný lekár“ uzatvorená medzi Objednávateľom a CMC (i) osobne na štandardnom tlačive CMC alebo (ii) na diaľku prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a to najmä, nie však výlučne telefonicky prostredníctvom call centra, zaslaním aktivačnej sms správy na číslo 8866, alebo prostredníctvom internetovej stránky CMC. Ak Objednávateľ súhlasí s uzavretím Zmluvy telefonicky cez call centrum, zmluva sa považuje za platnú momentom, keď Objednávateľ doručí svoj súhlas s obsahom návrhu zmluvy Poskytovateľovi a to písomne alebo elektronickými prostriedkami, najmä emailom, alebo sms správou v tvare Aktivuj Lekar VašeMeno Priezvisko na telefónne číslo zadané Objednávateľom. Objednávateľ dáva tým zároveň súhlas, že z dôvodu právnej istoty bude telefonicky rozhovor zaznamenávaný a že ho možno použiť ako dôkaz v prípade reklamácie alebo v prípadnom spore. V prípade uzatvorenia zmluvy na diaľku cez telefón a úhrade poplatku, CMC zašle Objednávateľovi potvrdenie o uzatvorení zmluvy spolu s písomným vyhotovením zmluvy o poskytovaní poradenských služieb v zdraví a chorobe „Rodinný lekár“ uzatvorenej telefonicky a VOP. O uzatvorení Zmluvy formou sms správy je Objednávateľ obratom informovaný potvrdzujúcou sms správou CMC, ktorá obsahuje potvrdenie uzatvorenia Zmluvy, číslo Zmluvy, prihlasovacie meno a heslo pre registráciu, alebo Objednávateľ bude kontaktovaný zamestnancom call centra CMC, ktorý Objednávateľovi uvedené údaje poskytne.
  5. Direct mail je reklamná neadresovaná alebo adresovaná zásielka obsahujúca reklamný, marketingový alebo propagačný materiál produktov Rodinný lekár a Balík Rodinný lekár, ktorá je adresátovi zasielaná poštou, kuriérom alebo emailom. Súčasťou direct mail môže byť darčekový poukaz.
  6. Objednávateľ je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s CMC Zmluvu v zmysle bodu 2.4, súhlasila s VOP CMC, so spracovaním a poskytnutím osobných údajov, vybrala si minimálne jednu službu a zaplatila poplatok. Za právnickú osobu v právnom postavení objednávateľa koná jej štatutárny orgán alebo osoba na to splnomocnená.
  7. Príjemca je osoba, ktorej sa bude poskytovať služba na základe Zmluvy, na ktorú sa primerane a v maximálnom možnom rozsahu vzťahujú práva, povinnosti a zodpovednosť Objednávateľa vyplývajúce zo Zmluvy alebo týchto VOP, v prospech ktorej Objednávateľ v zmysle § 50 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvu uzavrel, pričom za prejavenie súhlasu Príjemcu so Zmluvou sa považuje moment, keď Príjemca prvýkrát využije službu, t.j. zavolá na Non-stop linku alebo zašle CMC požiadavku na sprístupnenie služby. Od tohto momentu sa na Príjemcu pozerá rovnako ako na Objednávateľa. Ako Príjemcu nesmie Objednávateľ uviesť osoby, ktoré nie sú plne spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, t.j. osoby mladšie ako 18 rokov, s výnimkou osôb, u ktorých je Objednávateľ v postavení zákonného zástupcu.
  8. Registrácia je úplné vyplnenie elektronického formulára obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o Objednávateľovi, prípadne Príjemcovi vrátane osobných údajov a zaplatenie poplatku za službu, ktorého pripísanie na účet CMC predstavuje dokončenie registrácie. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Za úspešnú registráciu sa ďalej považuje aj deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy uzatvorenej písomnou formou alebo prostredníctvom call centra. Registrácia je nevyhnutnou podmienkou k sprístupneniu možnosti využívať služby call centra vo vybranom rozsahu.
  9. Poplatok je suma, ktorú je Objednávateľ povinný zaplatiť za služby poskytnuté mu od CMC, t. j. za využívanie služieb call centra v rozsahu služieb, ktoré si Objednávateľ zvolil, a to 365 dní v roku, 24 hodín denne, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Výška poplatku závisí od výberu konkrétneho produktu, t.j. rozsahu služieb uvedeného na internetovej stránke v čase uskutočnenia telefonickej požiadavky Objednávateľa v call centre alebo registrácie Objednávateľa. Poplatok nezahŕňa cenu tých služieb, ktoré nie sú zahrnuté v rozsahu služieb Objednávateľa, pričom v prípade ich vykonania odborným poradcom z oblasti zdravia na základe požiadania Objednávateľa, je Objednávateľ povinný zaplatiť cenu týchto služieb len v prípade, ak bol na túto skutočnosť vopred upozornený a s cenou týchto služieb vopred súhlasil. Ak si Objednávateľ alebo Príjemca za trvania služby vyžiada, objedná alebo dohodne, osobne, telefonicky, prostredníctvom e-mailu alebo www stránky Poskytovateľa poskytovanie ďalšej služby od Posktovateľa, ktorá nie je pôvodne predmetom Zmluvy alebo VOP a akceptuje cenu, za ktorú je služba poskytovaná, zaväzuje sa za túto službu platiť jej cenu podľa cenníka Poskytovateľa a na poskytovanie služby sa v celom rozsahu budú vzťahovať ustanovenia Zmluvy a týchto VOP, vrátane viazanosti (trvania) služby, tak ako je táto ponúkaná Poskytovateľom.
  10. Služby sú služby call centra poskytované CMC Objednávateľovi, a to nasledovné: - prijatie telefonickej požiadavky Objednávateľa v call centre výlučne z telefónnych čísel Objednávateľa zadaného Objednávateľom pri registrácii alebo v Zmluve; Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že pri využívaní Služieb nebude využívať službu utajenia čísla volajúceho (tzv. „CLEAR“), nakoľko by tým znemožnil CMC identifikovať Objednávateľa, - spracovanie požiadavky Objednávateľa, - spojenie Objednávateľa s odborným poradcom z oblasti zdravia podľa požiadaviek Objednávateľa a vyrozumenie Objednávateľa o spôsobe vybavenia jeho požiadavky v čo najkratšom možnom čase od prijatia tejto požiadavky v call centre. Služby sú vždy viazané výlučne na konkrétne telefónne číslo, ktoré uvedie pri registrácii alebo uzavretí Zmluvy Objednávateľ. Služby sa za žiadnych okolností nepovažujú za poskytovanie zdravotníckej starostlivosti alebo stanovenie diagnózy a ani nenahrádzajú návštevu lekára, odborné lekárske vyšetrenie, ani lekársku službu prvej pomoci (LSPP) alebo záchranné služby.
  11. Rozsah služieb je produkt CMC „Rodinný lekár“, alebo produkt CMC „Balík Rodinný lekár“ s názvom, obsahom a špecifikáciou podmienok jeho využívania uvedenými na internetovej stránke CMC.
  12. Odborný poradca z oblasti zdravia je zdravotnícke zariadenie, ktoré spolupracuje s CMC a pre Objednávateľa vykoná poradenské služby z oblasti zdravia v súlade s požiadavkami Objednávateľa podľa dohodnutého rozsahu služieb, pričom ku dňu uzatvorenia Zmluvy je hlavným odborným poradcom z oblasti zdravia spoločnosť In Clinic s. r. o., so sídlom Rusovská cesta 19, 851 01 Bratislava, IČO: 44 677 910, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č.: 58621/B, avšak je vo výlučnej právomoci CMC kedykoľvek osobu hlavného odborného poradcu z oblasti zdravia zmeniť podľa vlastného uváženia. CMC spolupracuje aj s ďalšími odbornými poradcami z oblasti zdravia, pričom je vo výlučnej právomoci CMC kedykoľvek osoby odborných poradcov z oblasti zdravia zmeniť podľa vlastného uváženia.
  13. Doba aktivácie (viazanosti) Služby ) je doba, počas ktorej má Objednávateľ (Príjemca) sprístupnené Služby uvedené v bode 2.10 po zaplatení poplatku Objednávateľom, pričom podľa rozsahu Služieb môže ísť o dobu jedného (1) mesiaca, dvanástich (12) mesiacov, dvadsiatich štyroch (24) mesiacov alebo tridsaťšest (36) mesiacov. V prípade predčasného ukončenia používania Služby zo strany Objednávateľa sa už zaplatený poplatok Objednávateľovi nevracia. Zaplatenie poplatku sa nijako neviaže na rozsah využitia Služby zo strany Objednávateľa (Príjemcu).
 3. Sprístupnenie služby:

  1. V rozsahu služieb, pri ktorých sa vyžaduje predchádzajúca registrácia Objednávateľa, dochádza k sprístupneniu možnosti Objednávateľa využívať služby v dohodnutom rozsahu jeho registráciou na internetovej stránke alebo uzatvorením Zmluvy a uhradením poplatku (ďalej len „poplatok“). V prípade ak príjemca obdrží od Objednávateľa darčekový poukaz na využívanie služieb, dochádza k sprístupneniu možnosti Príjemcu využiť služby v dohodnutom rozsahu jeho registráciu na internetovej stránke alebo uzatvorením Zmluvy.
  2. Registrácia Objednávateľa tiež zahŕňa:
   1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa Objednávateľ oboznámil s týmito VOP a súhlasí s nimi
   2. iné súhlasy Objednávateľa pre CMC, ak sú uvedené na Zmluve
   3. vyhlásenie, že všetky údaje uvedené Objednávateľom CMC sú pravdivé.
  3. Napriek skutočnostiam uvedeným v odseku 4 článku I Zmluvy, t.j. že Služby sa za žiadnych okolností nepovažujú za poskytovanie zdravotníckej starostlivosti alebo stanovenie diagnózy a nenahrádzajú návštevu lekára, odborné lekárske vyšetrenie, ani lekársku službu prvej pomoci (LSPP) alebo záchranné služby, Objednávateľ výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že pri poskytnutí akýchkoľvek údajov nezatají odbornému poradcovi z oblasti zdravia žiadne vážnejšie ochorenie, pre ktoré sa v minulosti liečil, prípadne ktoré mu boli v minulosti diagnostikované a že o sebe oznámi všetky údaje potrebné na posúdenie, či sú splnené podmienky pre riadne poskytnutie Služby. Súčasne vyhlasuje, že si vždy pred poskytnutím Služby vyžiada informáciu / poučenie o dôvode, pre ktorý sa Služba poskytuje, o jej účele, povahe, následkoch a rizikách, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia Služby ako aj o možnosti vzniku komplikácií, ktoré môžu ohroziť jeho život a zdravie s právom kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ďalej len „Poučenie“) a príjme poskytnutie Služby len v prípade, že od odborného poradcu z oblasti zdravia obdrží toto Poučenia. CMC sa zaväzuje, že pred poskytnutím Služby, odborný poradca z oblasti zdravia vždy poskytne Objednávateľovi Poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre súhlas s poskytnutím Služby a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu Objednávateľa. Objednávateľ vyhlasuje, že pre CMC na jej požiadanie predloží súhlas na spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa zdravia.
  4. Doba aktivácie (viazanosti) poskytovanej služby sa automaticky predlžuje o rovnakú dobu na akú bola pôvodne dohodnutá, ak sa strany nedohodli inak alebo ak Objednávateľ pred uplynutím doby aktivácie (viazanosti) nepožiada o zmenu Služby, alebo ak ku dňu uplynutia doby aktivácie (viazanosti) nedôjde k zániku Zmluvy niektorým zo spôsobov uvedených v článku 11. týchto VOP. K sprístupneniu možnosti Objednávateľa využívať Služby na ďalšiu dobu aktivácie (viazanosti) poskytovanej Služby dôjde zaplatením poplatku v zmysle aktuálneho cenníka CMC. O predĺžení aktivácie (viazanosti) Služby na ďalšie obdobie alebo o možnosti zmeny poskytovanej Služby a o platobných inštrukciách na zaplatenie poplatku bude CMC informovať Objednávateľa najneskôr 14 dní pred uplynutím doby aktivácie (viazanosti) Služby, v prípade mesačnej doby aktivácie (viazanosti) poskytovanej Služby najneskôr 1 deň pred uplynutím tejto doby aktivácie (viazanosti) Služby písomne alebo sms správou na telefónne číslo, z ktorého Objednávateľ odosielal sms správu na úhradu prvého poplatku, resp. telefónne číslo uvedené pri registrácii. SMS správa CMC o automatickom predĺžení doby aktivácie (viazanosti) Služby obsahuje najmä informáciu o platobných inštrukciách na úhradu poplatku, resp. o zúčtovaní poplatku na účet mobilného telefónneho čísla Objednávateľa a v prípade uzatvorenia Zmluvy a úhrady poplatku zaslaním sms správy aj informáciu o možnosti ukončenia Zmluvy podľa bodu 12.10 týchto VOP.
 4. Miesto, čas a spôsob dodania:

  1. Ak Zmluva alebo obojstranne elektronicky potvrdená objednávka neustanovuje niečo iné, je miestom dodania služieb a platobným miestom sídlo CMC.
  2. Dodanie služieb sa uskutoční v termíne dohodnutom v Zmluve a ak nebol termín dodania služieb osobitne dohodnutý, potom v primeranej lehote vzhľadom na predmet poskytovanej služby.
  3. V prípade omeškania poskytnutia služby, ktoré je spôsobené Objednávateľom, CMC upovedomí Objednávateľa o tejto skutočnosti a to dohodnutým spôsobom komunikácie, pričom v tomto prípade je Objednávateľ povinný uhradiť CMC všetky poplatky a výdavky s tým spojené.
  4. Čiastkové plnenia dohodnutého dodania služieb je Objednávateľ povinný prijať.
  5. Časti objednaných služieb, ktoré ešte neboli dodané Objednávateľovi, môžu byť Objednávateľom zrušené iba po preukázateľnom predchádzajúcom súhlase CMC.
  6. Nevyužitie, resp. len čiastočné využitie CMC dodaných služieb Objednávateľom a to z akéhokoľvek dôvodu spočívajúceho na strane Objednávateľa, neposkytuje Objednávateľovi nárok na nezaplatenie, nárok na zľavu resp. vrátenie zaplateného poplatku a to v celku ani v jej časti od CMC.
 5. Cena a platobné podmienky:

  1. Ak nie je písomne dohodnuté inak, platí pre poskytnuté služby výška poplatku podľa cenníka Poskytovateľa platného a účinného ku dňu uzatvorenia Zmluvy, resp. k prvému dňu predĺženia doby aktivácie (viazanosti) podľa bodu 3.4 týchto VOP, pričom tieto ceny sa uvádzajú s daňou z pridanej hodnoty, teda zahŕňajú DPH. Poplatok nezahŕňa náklady, u ktorých je vyslovene uvedené, že nie sú zahrnuté v poplatku, pričom sa účtujú samostatne popri poplatku za poskytovaných služby.
  2. Poplatok je splatný prvým dňom doby aktivácie (viazanosti) Služby, resp. predĺženej doby aktivácie (viazanosti) Služby na bankový účet vedený v Poštovej banke, číslo účtu: 0020533816/6500, podľa platobných inštrukcií poskytnutých CMC, ak z týchto VOP alebo zo zmluvy nevyplýva niečo iné. Objednávateľ môže uhradiť poplatok niektorým z nasledovných spôsobov: a) bankovým prevodom na účet CMC, b) poštovou poukážkou na účet CMC priloženou k Zmluve, c) debetnou alebo kreditnou kartou, d) zaslaním sms správy na číslo 8866. Suma poplatku bude Objednávateľovi vyúčtovaná v najbližšej faktúre mobilného operátora, resp. suma bude odpočítaná z predplateného kreditu. V prípade, ak Objednávateľovi nebude možné odúčtovať sumu poplatku z dôvodu nedostatočnej výšky predplateného kreditu, nebude mu Služba sprístupnená, e) pri uzatvorení zmluvy prostredníctvom call centra, bude suma poplatku Objednávateľovi vyúčtovaná v najbližšej faktúre mobilného operátora, resp. suma bude odpočítaná z predplateného kreditu. V prípade, ak Objednávateľovi nebude možné odúčtovať sumu poplatku z dôvodu nedostatočnej výšky predplateného kreditu, nebude mu Služba sprístupnená, f) splátkami cez systém Quatro, g) prostredníctvom tretej osoby poskytujúcej úvery a/alebo pôžičky.
  3. Ak sa úhrada poplatku vykonáva zúčtovaním sumy poplatku vo faktúre mobilného operátora, resp. suma sa odpočítava z predplateného kreditu, v prípade automatického predĺženia Služby podľa bodu 3.7 týchto VOP, poplatok bude automaticky zúčtovaný na účet mobilného telefónného čísla Objednávateľa vždy na začiatku každej doby aktivácie (viazanosti) Služby, resp. predĺženej doby aktivácie (viazanosti). Suma poplatku bude Objednávateľovi vyúčtovaná v nasledujúcej faktúre mobilného operátora, resp. suma poplatku bude odpočítaná z predplateného kreditu. V prípade, ak Objednávateľovi nebude možné odúčtovať sumu poplatku z dôvodu nedostatočnej výšky predplateného kreditu, sprístupnenie Služby mu bude pozastavené.
  4. Ak Poskytovateľ pridelí Objednávateľovi na vykonanie úhrady poplatku variabilný symbol, Objednávateľ je povinný označiť platbu príslušným variabilným symbolom (spravidla číslo Zmluvy).
  5. Objednávateľ nie je oprávnený žiadnu svoju pohľadávku voči CMC postúpiť na akúkoľvek tretiu osobu. Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke CMC.
  6. Objednávateľ nie je oprávnený zadržiavať CMC platby dohodnutej ceny z dôvodu, že prebieha reklamácia CMC poskytnutých služieb alebo z dôvodu existencie nárokov z vád služieb resp. nárokov zo záruky, alebo nárokov na náhradu škody.
  7. CMC je oprávnená poskytnúť podľa uváženia Objednávateľovi zľavu za poskytnuté služby až do výšky 100 % z dohodnutého poplatku a to aj opakovane za podmienok určených CMC. V prípade poskytnutia takejto zľavy CMC, Objednávateľ obdrží od CMC zľavový kupón obsahujúci jedinečný zľavový kód, na základe ktorého si môže Objednávateľ uplatniť poskytnutú zľavu na jednu vybranú službu, ak to zľavový kupón umožňuje. Objednávateľovi vznikne nárok na poskytnutú zľavu podľa vyššie uvedeného len za podmienok, ktoré pre daný nárok stanoví CMC. Za prichádzajúce sms správy od CMC Objednávateľ neplatí.
 6. Povinnosti CMC

   CMC sa zaväzuje:
  1. Sprístupniť možnosť využívať služby v rozsahu Objednávateľom zvoleného produktu po splnení podmienok uvedených v článku 3. týchto VOP.
  2. Zabezpečiť prevádzku call centra, ktoré je Objednávateľovi k dispozícii 7 dní v týždni, 24 hodín denne počas celého kalendárneho roka na non stop linke.
  3. Zabezpečiť operátorov call centra operujúcich na non stop linke.
  4. Vyvinúť maximálne úsilie, aby bola poradenská služba, o ktorú má Objednávateľ záujem poskytnutá Odborným poradcom z oblasti zdravia v čo najkratšom možnom čase.
 7. Povinnosti Objednávateľa

   Objednávateľ sa zaväzuje:
  1. Zaplatiť poplatok tak, ako je uvedené v platnom a účinnom cenníku zverejnenom na internetovej stránke ku dňu uzatvorenia Zmluvy.
  2. Poskytovať CMC nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na plnenie povinností CMC podľa Článku 6. týchto VOP, a to najmä, no nie však výlučne komunikovať s CMC za účelom získavania informácií potrebných na zabezpečenie riadneho sprístupnenia služieb a poskytnutia poradenských služieb podľa dohodnutého rozsahu zo strany odborného poradcu z oblasti zdravia.
  3. Včas informovať CMC o všetkých skutočnostiach potrebných na zabezpečenia úspešného plnenia povinností CMC podľa Článku 6. týchto VOP.
  4. Vyvinúť maximálne úsilie, aby bola poradenská služba, o ktorú má Objednávateľ záujem poskytnutá Odborným poradcom z oblasti zdravia v čo najkratšom možnom čase.
  5. Bez zbytočného odkladu CMC oznámiť akúkoľvek zmenu osobných údajov, ktoré CMC poskytol.
  6. Osobne navštíviť lekára v prípade, ak pri poskytovaní služieb bude zrejmé, že je potrebná osobní návšteva lekára, pričom na základe tejto návštevy zároveň môže byť Objednávateľovi vystavený tzv. výmenný lístok.
 8. Zodpovednosť za škodu

  1. Objednávateľ berie na vedomie, že vzťah medzi Objednávateľom a odborným poradcom z oblasti zdravia vzniká a existuje nezávisle od CMC a všetky práva a povinnosti z neho vyplývajúce oprávňujú a zaväzujú výlučne len Objednávateľa a odborného poradcu z oblasti zdravia. Za vzniknutú škodu alebo ujmu, ktorá vznikne Objednávateľovi pri výkone prác odborným poradcom z oblasti zdravia, zodpovedá výlučne len odborný poradca z oblasti zdravia. V súvislosti s odporúčaniami alebo informáciami, ktoré odborný poradca z oblasti zdravia poskytne Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy, CMC a ani odborný poradca z oblasti zdravia nezodpovedajú za spôsob, akým Objednávateľ odporúčania alebo informácie, ktoré mu poskytne odborný poradca z oblasti zdravia, skutočne využije. CMC nebude zodpovedať za žiadne rozhodnutia Objednávateľa na základe služieb Poskytovateľa vykonaných v zmysle tejto Zmluvy
  2. CMC zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú Objednávateľovi porušením jeho povinností ustanovených v Článku 6. týchto VOP len do sumy poplatku zaplateného Objednávateľom, pričom jej výška je vzhľadom na tento zmluvný vzťah primeraná, čo Zmluvné strany potvrdzujú uzatvorením Zmluvy.
  3. Objednávateľ vyhlasuje, že je vlastníkom alebo držiteľom mobilného telefónneho čísla, ktorý poskytol pri registrácii spoločnosti CMC na účely plnenia zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi Objednávateľom a CMC a/alebo cez ktoré vykonáva úhradu poplatku za Služby zaslaním sms správy. CMC nezodpovedá voči Objednávateľovi za žiadne škody zapríčinené tým, že Objednávateľ poskytol nesprávne, zavádzajúce alebo neúplné informácie alebo dokumentáciu, ani za škody zapríčinené akýmkoľvek konaním alebo opomenutím osôb v okruhu Objednávateľa alebokonaním či nekonaním osôb iných ako zamestnancov CMC.
 9. Ochrana osobných údajov

  1. Objednávateľ a Príjemca berie na vedomie, že jeho osobné údaje prevádzkovateľ CMC spracúva a poskytuje podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
  2. Objednávateľ a Príjemca v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov berie na vedomie, že CMC spracúva jeho osobné údaje uvedené v Zmluve, ako i všetkých ďalších osobných údajov, ktoré Objednávateľ CMC poskytne pred uzavretím Zmluvy alebo počas trvania právneho vzťahu založeného Zmluvou.
  3. CMC spracúva osobné údaje Objednávateľa a Príjemcu v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, číslo OP, rodné číslo, dátum narodenia, zdravotná poisťovňa emailová adresa a telefonický kontakt predovšetkým za účelom sprístupnenia možnosti využívať služby a poskytnutia poradenstva odborným poradcom z oblasti zdravia v dohodnutom rozsahu a plnenia svojich povinností vyplývajúcich z prijatia požiadavky Objednávateľa. CMC ich využíva najmä pri riadnom a včasnom riešení požiadavky Objednávateľa a k dosiahnutiu spokojnosti Objednávateľa so sprístupnenými službami CMC. CMC sa zaväzuje, že bude osobné, účtovné a iné údaje Objednávateľa a Príjemcu chrániť a neposkytne iným tretím osobám s výnimkou prípadov, ak jej je táto povinnosť nariadená na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej alebo verejnej moci, ak ich poskytuje svojim subdodávateľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy a ak ich poskytuje osobám, ktoré jej poskytujú odborné služby (advokáti, notári, daňoví poradcovia, atď.).
  4. Objednávateľ a Príjemca berie na vedomie, že jeho osobné údaje sa budú spracúvať počas trvania zmluvného vzťahu a následne uchovávať a archivovať podľa osobitných zákonov.
  5. Objednávateľ a Príjemca potvrdzuje, že pred uzatvorením Zmluvy bol oboznámený s identifikačnými údajmi CMC a identifikačnými údajmi sprostredkovateľov, (t.j. názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo, kontaktné údaje), s kontaktnými údajmi zodpovednej osoby, s účelom spracovania osobných údajov, zoznamom osobných údajov alebo rozsahom osobných údajov, dobe uchovávania osobných údajov podľa § 19 zákona o ochrane osobných údajov, a tiež potvrdzuje, že obdržal všetky doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov, ako aj informácie o príjemcoch, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, o poučení o právach dotknutej osoby v zmysle §28 zákona o ochrane osobných údajov, t.j. napr. na základe písomnej žiadosti od CMC vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil a taktiež namietať voči ich spracúvaniu.
 10. Oznámenia

  1. Akékoľvek oznámenia, výzvy, žiadosti, daňové doklady a iná korešpondencia podľa Zmluvy, vrátane oznámenia o odstúpení od Zmluvy alebo výpovede Zmluvy (ďalej spoločne len „Oznámenia“), musia mať písomnú formu a musia byť doručené osobne, poštou, kuriérom s potvrdením o doručení alebo e-mailom. Oznámenia sa považujú za doručené okamihom doručenia (ak sú doručované osobne), po potvrdení prijatia emailovej správy (ak sú zasielané emailom) alebo okamihom potvrdenia dokladu o doručení (ak sú posielané poštou alebo kuriérom), pokiaľ nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek pochybností o doručení alebo v prípade nemožnosti doručenia Oznámenia sa Oznámenie bude považovať za doručené uplynutím odbernej lehoty pre vyzdvihnutie Oznámenia u poštového prepravcu Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124.
 11. Poučenie o uplatnení reklamácie, sťažnosti, podnetov

  1. Objednávateľ uplatňuje reklamáciu písomne na adrese CMC – Centre Medical Care, a.s., Zvolenská cesta 4164, 974 05 Banská Bystrica alebo mailom na backoffice@rodinnylekar.sk. Objednávateľ je povinný podrobne opísať vadu poskytnutej služby a uviesť kontaktnú adresu, na ktorú budete vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od uplatnenia reklamácie.
  2. Dohľad nad dodržiavaním povinností CMC vyplývajúcich z právnych predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu bude rozhodovať príslušný súd SR.
  3. Objednávateľ v právnom postavení spotrebiteľa (fyzická osoba – nepodnikateľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu - e-mailom na backoffice@rodinnylekar.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. v platnom znení. Subjektmi ARS sú podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. v platnom znení orgány (Slovenská obchodná inšpekcia) a iné oprávnené právnické osoby. Návrh môže objednávateľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. v platnom znení.
  4. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.
  5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 12. Zánik zmluvného vzťahu

  1. Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a CMC sa uzatvára na dobu neurčitú.
  2. Ak nie je v zmluve alebo v týchto VOP uvedené inak, Objednávateľ môže zrušiť zmluvu (zmluvný vzťah) s CMC najskôr ku dňu uplynutia doby viazanosti dojednanej v zmluve, a to písomnou výpoveďou, doručenou Objednávateľom CMC doporučene najneskôr 1 mesiac pred uplynutím doby viazanosti. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zrušenia zmluvy zo strany Objednávateľa, CMC nie je povinná vrátiť Objednávateľovi uhradený poplatok, resp. ani jeho alikvótnu časť, keďže je zmluvne dohodnuté, že rozsah využitia služieb Objednávateľom a Príjemcom nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa platiť Poplatok.
  3. Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a CMC automaticky zaniká omeškaním Objednávateľa so zaplatením poplatku v lehote osem (8) kalendárnychdní odo dňa uzatvorenia Zmluvy a tiež v prípade obojstrannej písomnej dohody zmluvných strán. Zánik zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a CMC nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa zaplatiť poplatok tak, ako sa strany dohodli v rámci Zmluvy. Ukončením Zmluvy zaniknú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy, resp. týchto VOP s výnimkou tých, ktoré podľa Zmluvy alebo VOP vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu.
  4. Objednávateľ i CMC môžu od Zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
  5. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť len v prípade, ak je CMC v dôsledku svojho zavineného konania v omeškaní s poskytnutím služby o viac ako jeden (1) mesiac alebo opakovane a závažne porušuje svoje povinnosti podľa Článku 6. týchto VOP, pričom Objednávateľ je povinný pred odstúpením od Zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu poskytnúť CMC prostredníctvom dohodnutého spôsobu komunikácie dodatočnú lehotu na plnenie v trvaní najmenej pätnásť (15) dní odo dňa jeho doručenia CMC.
  6. CMC je oprávnená od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou dohodnutého poplatku o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, alebo v prípade nastúpenia okolností vylučujúcich zodpovednosť (resp. okolností „vis major“) na strane CMC, ktorými sú napr. štrajk zamestnancov a/alebo odborných poradcov v oblasti zdravia CMC, prerušenie dodávok energie, tepla a vody, prerušenie alebo zastavenie činnosti CMC alebo u dodávateľov CMC, začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania u CMC, znemožnenie dodania služieb alebo sťaženie jej uskutočnenia zmenou legislatívy, vojnovým konfliktom, rozhodnutiami orgánov verejnej moci a ich nariadeniami a opatreniami, alebo aj inými okolnosťami nemajúcimi pôvod v úmyselnom konaní alebo opomenutí CMC. CMC je ďalej oprávnená od Zmluvy odstúpiť zásadne vždy vtedy, ak podľa zodpovedného posúdenia CMC porušil Objednávateľ svoje povinnosti a záväzky obsiahnuté v týchto VOP alebo v Zmluve podstatným spôsobom. CMC je ďalej oprávnená od Zmluvy odstúpiť vtedy, ak Objednávateľ alebo príjemca službu zneužije, umožní jej využitie tretej osobe v rozpore so Zmluvou, alebo ak Objednávateľ (Príjemca) používa Službu takým spôsobom, že je to podľa názoru Poskytovateľa (i) v rozpore s účelom Služby, (ii) v rozpore s dobrými mravmi, (iii) v rozpore s hospodárskymi záujmami Poskytovateľa alebo (iv) spôsobilé poškodiť alebo ohroziť dobré meno Poskytovateľa, Služby alebo iného produktu Poskytovateľa.
  7. V prípade účinného odstúpenia od Zmluvy zo strany CMC sa zaplatený poplatok Objednávateľovi nevracia, pokiaľ nie je písomne dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy je CMC oprávnená mimo poplatku požadovať od Objednávateľa primeranú odplatu za všetky Služby, ktoré mu boli poskytnuté do dňa skončenia platnosti Zmluvy.
  8. Objednávateľ v právnom postavení spotrebiteľa je v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa uzavretia Zmluvy a CMC sa zaväzuje vrátiť mu v takomto prípade zaplatený poplatok.
  9. V zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Objednávateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak sa poskytovanie služby začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
  10. V prípade, ak Zmluva bola uzatvorená prostredníctvom call centra cez telefón alebo zaslaním sms správy na číslo 8866, Objednávateľ môže ukončiť takúto Zmluvu zaslaním sms správy v tvare Lekar[medzera]Stop na číslo 8866. Zmluva zanikne k poslednému dňu mesačnej doby aktivácie (viazanosti) Služby, počas ktorej bola Poskytovateľovi doručená sms správa na ukončenie Zmluvy, s výnimkou bodu 12. 8. Keďže poskytovanie Služby je viazané na telefónne číslo Objednávateľa, je Objednávateľ povinný zaslať sms správu z tohto mobilného telefónneho čísla, v opačnom prípade k ukončeniu Zmluvy nedôjde. Objednávateľ v prípade ukončenia Zmluvy nemá nárok na vrátenie poplatku za Služby, uhradeného alebo zúčtovaného pred odoslaním sms správy o zrušení Zmluvy. 12.
 13. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto VOP vydáva CMC s účinnosťou od 1.1.2014. CMC má výhradné právo na aktualizáciu a úpravu týchto VOP. K zmene VOP dôjde tým spôsobom, že Poskytovateľ na svojej internetovej stránke zverejní nové znenie VOP. Zmenené znenie VOP nadobúda účinnosť po 7 pracovných dňoch od jeho zverejnenia na internetovej stránke. Ak Objednávateľ so zmeneným znením VOP nesúhlasí, je oprávnený od zmluvy odstúpiť, do 7 pracovných dní od zverejnenia zmenených VOP, a to písomným odstúpením, doručeným Poskytovateľovi do vlastných rúk.
  2. Tieto VOP sú spolu s reklamačným poriadkom neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy. Odchylné ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred týmito VOP.
  3. Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia Zmluvou, týmito VOP a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení a ostatných príslušných právnych predpisov.
  4. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy a/alebo VOP bude súd alebo iné kompetentné orgány považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady ako aj ostatné ustanovenia Zmluvy a/alebo VOP zostávajú v platnosti. Zmluvné strany budú v takom prípade postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a pre účastníkov právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť. Zmluvné strany sa súčasne zaväzujú, že akékoľvek neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie tejto Zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré bude svojim významom čo najbližšie príslušnému neplatnému alebo nevymáhateľnému ustanoveniu.
  5. Objednávateľ, pokiaľ si túto možnosť na Zmluve vyberie a zároveň k tejto voľbe na Zmluve pripojí samostatný podpis, výslovne udeľuje CMC súhlas a splnomocnenie na zriadenie služby SIPO úhrady poplatkov za služby poskytované podľa zmluvy o poskytovaní služieb nadštandardnej poradenskej služby v zdraví a chorobe. Tento súhlas je neodvoľateľný počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a CMC.
  6. CMC prijalo vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov a spracúvanie osobných údajov vykonáva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. CMC vydalo dokument „Primerané politiky prevádzkovateľa“, ktorým zaviedlo všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní. Dokument je k nahliadnutiu na stránke https://rodinnylekar.sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov

V Banskej Bystrici, dňa 25. 05. 2018

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SLUŽBU RODINNÝ LEKÁR (ďalej len „VOP“)

 1. Preambula:

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre službu RODINNÝ LEKÁR (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti pre poskytovanie služby RODINNÝ LEKÁR spoločnosťou CMC - Centre Medical Care, a.s., so sídlom Budyšínska 36, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 193 453, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 6201/B (ďalej len „CMC“) pre klientov spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s., Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 691 999, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1095/B (ďalej len „NN ŽP“), určených NN ŽP, pre ďalšie osoby určené NN ŽP, pre klientov spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., .so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO:35 976 853, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3799/B (ďalej len „NN TS“) (NN ŽP a NN TS ďalej spolu aj „NN“) určených NN TS a pre ďalšie osoby určené NN TS.
 2. Definície a pojmy:

  1. Pre účely týchto VOP platí nasledovný význam pre nižšie uvedené definície a pojmy: Služba RODINNÝ LEKÁR je poskytovanie nadštandardných poradenských služieb v zdraví a chorobe prostredníctvom call centra CMC pre príjemcov Služby, spočívajúce v komunikačnom prepojení príjemcu Služby na odborného poradcu z oblasti zdravia, t.j. lekára za účelom poskytnutia poradenstva a konzultácie o zdravotných problémoch alebo iných otázkach týkajúcich sa zdravia príjemcu Služby, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve uzatvorenej medzi príjemcom Služby a CMC a vo VOP pre Službu, s dostupnosťou Služby 24 hodín denne 365 dní v kalendárnom roku minimálne v nasledovnom rozsahu: a) dostupnosť lekára na telefóne a konzultácie zdravotného stavu s odborným lekárom o príznakoch ochorenia, o liečbe akútnych a pretrvávajúcich zdravotných problémoch, b) konzultácie aj cez video hovor a hovor zo zahraničia, c) sprostredkovanie odborných lekárskych vyšetrení v požadovanom meste príjemcom Služby, kdekoľvek na území Slovenskej republiky (vystavenie a zaslanie výmenného lístku), d) posúdenie vyšetrenia (CT, MR, Röntgen, atď.) a posúdenie celkového zdravotného stavu, laboratórnych vyšetrení, e) konzultácia o vhodnom výbere a užívaní lieku, f) konzultácie o vedľajších účinkoch a možných komplikáciách liekov.
  2. Zmluva o poskytnutí služby je zmluva uzatvorená medzi Klientom CMC a CMC. Predmetom Zmluvy o poskytnutí služby je poskytovanie Služby RODINNÝ LEKÁR v prospech Klienta CMC a v prospech Určenej osoby v rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí služby a vo VOP.
  3. Identifikačná karta RODINNÝ LEKÁR je karta, ktorá umožňuje uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí služby na diaľku a ktorá oprávňuje Klienta CMC a Určené osoby využívať Službu RODINNÝ LEKÁR. Identifikačná karta obsahuje číslo karty, logo CMC, telefónne čísla na dispečing CMC.
  4. Dispečing je call centrum CMC, cez ktoré CMC zabezpečuje poskytnutie Služby RODINNÝ LEKÁR. Telefonické kontakty na Dispečing sú nasledovné: 0483 211 211 z územia SR a +421 483 211 211 zo zahraničia.
  5. Klient CMC je Klient NN určený NN a v prípade záujmu NN tiež iná osoba, určená NN, s ktorou CMC uzatvorila Zmluvu o poskytovaní služby.
  6. Internetová stránka je webová stránka Poskytovateľa www.rodinnylekar.sk
  7. Odborný poradca z oblasti zdravia je zdravotnícke zariadenie, ktoré spolupracuje s CMC a pre Klienta vykoná poradenské služby z oblasti zdravia v súlade s požiadavkami Klienta podľa dohodnutého rozsahu služieb, pričom ku dňu vzniku nároku na Službu RODINNÝ LEKÁR je hlavným odborným poradcom z oblasti zdravia spoločnosť In Clinic s. r. o., so sídlom Rusovská cesta 19, 851 01 Bratislava, IČO: 44 677 910, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č.: 58621/B, avšak je vo výlučnej právomoci CMC kedykoľvek osobu hlavného odborného poradcu z oblasti zdravia zmeniť podľa vlastného uváženia. CMC spolupracuje aj s ďalšími odbornými poradcami z oblasti zdravia, pričom je vo výlučnej právomoci CMC kedykoľvek osoby odborných poradcov z oblasti zdravia zmeniť podľa vlastného uváženia.
  8. Doba aktivácie Služby je doba, počas ktorej má Klient CMC alebo Určená osoba nárok na poskytovanie Služby RODINNÝ LEKÁR podľa Zmluvy o poskytnutí služby.
  9. Určená osoba je osoba, určená v Zmluve o poskytnutí služby Klientom CMC, v prospech ktorej sa CMC zaväzuje poskytovať Službu RODINNÝ LEKÁR
 3. Vznik nároku na Službu RODINNÝ LEKÁR:

  1. Nárok na poskytnutie Služby RODINNÝ LEKÁR vzniká Klientovi CMC alebo Určenej osobe dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí služby.
  2. Nárok na využívanie Služby RODINNÝ LEKÁR môže Klient CMC alebo Určená osoba uplatniť, pokiaľ súhlasili a dodržiavajú tieto VOP a pokyny Dispečingu.
  3. Službu RODINNÝ LEKÁR môže Klient CMC alebo Určená osoba využívať opakovane počas Doby aktivácie Služby.
 4. Miesto, čas a spôsob dodania:

  1. Miestom dodania Služby RODINNÝ LEKÁR je Slovenská republika.
  2. Dodanie Služby RODINNÝ LEKÁR sa uskutoční v primeranej lehote vzhľadom na predmet a povahu poskytovanej služby podľa VOP.
  3. V prípade omeškania poskytnutia Služby RODINNÝ LEKÁR, ktoré je spôsobené Klientom alebo Určenou osobou, CMC upovedomí Klienta CMC o tejto skutočnosti a to dohodnutým spôsobom komunikácie, pričom v tomto prípade je Klient CMC povinný uhradiť CMC všetky poplatky a výdavky s tým spojené.
  4. Čiastkové plnenia dohodnutého dodania služieb sú Klient a Určená osoba povinní prijať.
  5. Časti objednaných služieb, ktoré ešte neboli dodané Klientovi CMC alebo Určenej osobe, môžu byť zrušené iba po preukázateľnom predchádzajúcom súhlase CMC.
 5. Popis a rozsah Služieb RODINNÝ LEKÁR a postup pri ich poskytovaní:

  1. CMC zabezpečuje poskytovanie Služby RODINNÝ LEKÁR Klientovi CMC a Určenej osobe denne v čase od 00:00 hod – do 24:00 hod vrátane dní pracovného pokoja a sviatkov v súlade s platným právnym predpisom.
  2. CMC sa zaväzuje poskytovať Službu RODINNÝ LEKÁR Klientovi CMC a Určeným osobám minimálne v roz sahu podľa článku 2 týchto VOP.
  3. CMC je oprávnené jednostranne zmeniť svoju Internetovú stránku, telefónne čísla Dispečingu a Odbor ného poradcu z oblasti zdravia.
  4. Pre účely poskytnutia Služby RODINNÝ LEKÁR sa Klient CMC alebo Určená osoba spojí s Dispečingom, pričom sú povinní uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu.
 6. Povinnosti CMC

   CMC sa zaväzuje:
  1. Poskytovať Službu RODINNÝ LEKÁR Klientovi CMC a určeným osobám za podmienok uvedených v týchto Zmluve o poskytnutí služby a VOP.
  2. Zabezpečiť prevádzku Dispečingu, ktorý je Klien tovi CMC a Určeným osobám k dispozícii 7 dní v týždni v čase od 00:00 h do 24:00 h denne počas celého kalendárneho roka vrátane dní pracovného pokoja a sviatkov v súlade s platným právnym predpisom počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí služby.
  3. Zabezpečiť operátorov Dispečingu operujúcich v časoch uvedených v ods. 6.2 tohto článku.
  4. Vyvinúť maximálne úsilie, aby bola Služba RODINNÝ LEKÁR poskytnutá Odborným poradcom z oblasti zdravia v čo najkratšom možnom čase.
 7. Povinnosti Klienta CMC Klient CMC a Určená osoba sa zaväzujú:

  1. Poskytovať CMC nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na plnenie povinností CMC podľa Článku 6. týchto VOP, a to najmä, no nie však výlučne komunikovať s CMC za účelom získavania informácií potrebných na zabezpečenie riadneho sprístupnenia Služby RODINNÝ LEKÁR a poskytnutia poradenských služieb podľa dohodnutého rozsahu zo strany Odborného poradcu z obla sti zdravia.
  2. Včas, pravdivo a úplne informovať CMC o všet kých skutočnostiach potrebných na zabezpečenia úspešného plnenia povinností CMC podľa Článku 6. týchto VOP.
  3. Vykonať osobnú návštevu u lekára v prípade, ak pri poskytovaní Služby RODINNÝ LEKÁR bude zrejmé, že je potrebná osobná návšteva lekára, pričom na základe tejto návštevy zároveň môže byť Klientovi CMC alebo Určenej osobe vystavený tzv. výmenný lístok.
  4. Klient CMC a Určená osoba výslovne vyhlasujú a potvrdzujú, že pri poskytnutí akýchkoľvek údajov nezataja Odbornému poradcovi z oblasti zdravia žiadne vážnejšie ochorenie, pre ktoré sa Klient CMC alebo Určená osoba v minulosti liečili, prípadne ktoré boli Klientovi CMC alebo Určenej osobe v minulosti diagnostikované a že oznámia všetky údaje potrebné na posúdenie, či sú splnené podmienky pre riadne poskytnutie Služby RODINNÝ LEKÁR. Klient CMC a Určená osoba vyhlasujú, že CMC alebo Odbornému poradcovi z oblasti zdravia na jeho požiadanie predložia súhlas na spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa ich zdravia.
 8. Zodpovednosť za škodu

  1. Klient CMC a Určená osoba berú na vedomie, že vzťah medzi Klientom CMC a Určenou osoba na strane jednej a Odborným poradcom z oblasti zdravia na strane druhej vzniká a existuje nezávisle od CMC a všetky práva a povinnosti z neho vyplývajúce oprávňujú a zaväzujú výlučne len Klienta CMC a Určenú osobu na strane jednej a Odborného poradcu z oblasti zdravia na strane druhej. Za vzniknutú škodu alebo ujmu, ktorá vznikne Klientovi CMC alebo Určenej osobe pri výkone prác Odborným poradcom z oblasti zdravia, zodpovedá výlučne len Odborný poradca z oblasti zdravia. V súvislosti s odporúčaniami alebo informáciami, ktoré Odborný poradca z oblasti zdravia poskytne Klientovi CMC alebo Určenej osobe podľa Zmluvy o poskytnutí služby, CMC a ani Odborný poradca z oblasti zdravia nezodpovedajú za spôsob, akým Klient CMC alebo Určená osoba odporúčania alebo informácie, ktoré mu poskytne Odborný poradca z oblasti zdravia, skutočne využijú. CMC nebude zodpovedať za žiadne rozhodnutia Klienta CMC alebo Určenej osoby na základ poskytnutej Služby RODINNÝ LEKÁR v zmysle týchto VOP.
 9. Ochrana osobných údajov

  1. Objednávateľ a Príjemca berie na vedomie, že jeho osobné údaje prevádzkovateľ CMC spracúva a poskytuje podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
  2. Objednávateľ a Príjemca v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov berie na vedomie, že CMC spracúva jeho osobné údaje uvedené v Zmluve, ako i všetkých ďalších osobných údajov, ktoré Objednávateľ CMC poskytne pred uzavretím Zmluvy alebo počas trvania právneho vzťahu založeného Zmluvou.
  3. CMC spracúva osobné údaje Objednávateľa a Príjemcu v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, číslo OP, rodné číslo, dátum narodenia, zdravotná poisťovňa emailová adresa a telefonický kontakt predovšetkým za účelom sprístupnenia možnosti využívať služby a poskytnutia poradenstva odborným poradcom z oblasti zdravia v dohodnutom rozsahu a plnenia svojich povinností vyplývajúcich z prijatia požiadavky Objednávateľa. CMC ich využíva najmä pri riadnom a včasnom riešení požiadavky Objednávateľa a k dosiahnutiu spokojnosti Objednávateľa so sprístupnenými službami CMC. CMC sa zaväzuje, že bude osobné, účtovné a iné údaje Objednávateľa a Príjemcu chrániť a neposkytne iným tretím osobám s výnimkou prípadov, ak jej je táto povinnosť nariadená na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej alebo verejnej moci, ak ich poskytuje svojim subdodávateľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy a ak ich poskytuje osobám, ktoré jej poskytujú odborné služby (advokáti, notári, daňoví poradcovia, atď.).
  4. Objednávateľ a Príjemca berie na vedomie, že jeho osobné údaje sa budú spracúvať počas trvania zmluvného vzťahu a následne uchovávať a archivovať podľa osobitných zákonov.
  5. Objednávateľ a Príjemca potvrdzuje, že pred uzatvorením Zmluvy bol oboznámený s identifikačnými údajmi CMC a identifikačnými údajmi sprostredkovateľov, (t.j. názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo, kontaktné údaje), s kontaktnými údajmi zodpovednej osoby, s účelom spracovania osobných údajov, zoznamom osobných údajov alebo rozsahom osobných údajov, dobe uchovávania osobných údajov podľa § 19 zákona o ochrane osobných údajov, a tiež potvrdzuje, že obdržal všetky doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov, ako aj informácie o príjemcoch, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, o poučení o právach dotknutej osoby v zmysle §28 zákona o ochrane osobných údajov, t.j. napr. na základe písomnej žiadosti od CMC vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil a taktiež namietať voči ich spracúvaniu.
 10. Oznámenia

  1. Pokiaľ ďalej výslovne nie je uvedené inak, akékoľvek oznámenia, výzvy, žiadosti a iná korešpondencia podľa Zmluvy o poskytnutí služby, vrátane oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí služby alebo výpovede Zmluvy o poskytnutí služby (ďalej spoločne len „ Oznámenia“), musia mať písomnú formu a musia byť doručené osobne, poštou alebo kuriérom s potvrdením o doručení. Oznámenia sa považujú za doručené okamihom doručenia (ak sú doručované osobne), po potvrdení prijatia emailovej správy (ak sú zasielané emailom), okamihom potvrdenia dokladu o doručení (ak sú posielané poštou alebo kuriérom).
  2. V prípade akýchkoľvek pochybností o doručení alebo v prípade nemožnosti doručenia Oznámenia sa Oznámenie bude považovať za doručené uplynutím odbernej lehoty pre vyzdvihnutie Oznámenia u poštového prepravcu Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124. Pri doručovaní Oznámení zo strany CMC Klientovi CMC je zachovaná písomná forma aj v prípade, ak je Oznámenie doručované prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú v Zmluve o poskytnutí služby.
 11. Poučenie o uplatnení reklamácie, sťažnosti,podnetov

  1. Objednávateľ uplatňuje reklamáciu písomne naadrese CMC – Centre Medical Care, a.s., Zvolenská ces -ta 4164, 974 05 Banská Bystrica alebo e-mailom na back -office@rodinnylekar.sk. Objednávateľ je povinný po -drob ne opísať vadu poskytnutej služby a uviesť kontaktnúadresu, na ktorú budete vyrozumený o spôsobevybavenia reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácieje 30 dní od uplatnenia reklamácie.
  2. Dohľad nad dodržiavaním povinností CMC vyplývajúcichz právnych predpisov týkajúcich sa ochranyspotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.Spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu bude rozhodovaťpríslušný súd SR.
  3. Objednávateľ v právnom postavení spotrebiteľa(fyzická osoba – nepodnikateľ) má právo obrátiť sa napredávajúceho so žiadosťou o nápravu - e-mailom nabackoffice@rodinnylekar.sk, ak nie je spokojný so spôsobom,ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciualebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebona ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, objednávateľmá právo podať návrh na začatie alternatívneho riešeniasporu subjektu alternatívneho riešenia sporov(ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z.v platnom znení. Subjektmi ARS sú podľa §3 zákona391/2015 Z. z. v platnom znení orgány (Slovenská obchodnáinšpekcia) a iné oprávnené právnické osoby.Návrh môže objednávateľ podať spôsobom určenýmpodľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. v platnom znení.
  4. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alterna -tívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformyalter natívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupnáon-line na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sanetýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovaťúhradu poplatku za začatie alternatívneho riešeniasporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 12. Zánik zmluvného vzťahu

  1. Ukončením Zmluvy o poskytnutí služieb zani knú všetky práva a povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí služby, resp. týchto VOP s výnimkou tých, ktoré podľa Zmluvy o poskytnutí služby alebo VOP vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu.
  2. Poistník aj CMC môžu od Zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
  3. CMC je oprávnená od Zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť vtedy, ak Klient CMC alebo Určená osoba Službu RODINNÝ LEKÁR zneužijú, umožnia jej využitie tretej osobe v rozpore so Zmluvou o poskytnutí služby alebo ak Klient CMC alebo Určená osoba používa Službu RODINNÝ LEKÁR takým spôsobom, že je to (i) v rozpore s účelom Služby RODINNÝ LEKÁR, (ii) v rozpore s dobrými mravmi, alebo (iv) spôsobilé poškodiť alebo ohroziť dobré meno CMC, Služby RODINNÝ LEKÁR alebo iného produktu CMC.
 13. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto VOP vydáva CMC s účinnosťou od 01. januára 2016
  2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy o poskytnutí služby. Odchylné ustanovenia v Zmlu ve o poskytnutí služby majú prednosť pred týmito VOP.
  3. Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia Zmluvou o poskytnutí služby, týmito VOP a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení a ostatných príslušných právnych predpisov, v tomto poradí.
  4. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služby a/alebo VOP bude súd alebo iné kompetentné orgány považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady ako aj ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služby a/alebo VOP zostávajú v platnosti. Zmluvné strany budú v takom prípade postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a pre Zmluvné strany právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť. Zmluvné strany sa súčasne zaväzujú, že akékoľvek neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie tejto Zmluvy o poskytnutí služby nahradia novým ustanovením, ktoré bude svojim významom čo najbližšie príslušnému neplatnému alebo nevymáhateľnému ustanoveniu.
  5. CMC prijalo vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov a spracúvanie osobných údajov vykonáva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. CMC vydalo dokument „Primerané politiky prevádzkovateľa“, ktorým zaviedlo všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní. Dokument je k nahliadnutiu na stránke https://rodinnylekar.sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov

V Banskej Bystrici, dňa 25. 05. 2018

PODMIENKY PRE SLUŽBU RODINNÝ LEKÁR

1. Preambula:

1.1 Tieto podmienky pre službu RODINNÝ LEKÁR (ďalej len „PRL“) záväzne upravujú práva a povinnosti pre poskytovanie služby RODINNÝ LEKÁR spoločnosťou CMC - Centre Medical Care, a.s., so sídlom Budyšínska 36, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 193 453, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 6201/B (ďalej len „CMC“ alebo „Poskytovateľ“) pre poistených AEGON Životnej poisťovne, a.s. Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 979 356, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3810/B(ďalej len „Poisťovňa“), ktorí majú uzatvorenú poistnú zmluvu životného poistenia a ich troch rodinných príslušníkov podľa podmienok uvedených v článku 2.2 týchto PRL.

2. Definície a pojmy:

Pre účely týchto PRL platí nasledovný význam pre nižšie uvedené definície a pojmy:

  1. Poistník je osoba, ktorá uzavrela s Poisťovňou Poistnú zmluvu a s Poskytovateľom Zmluvu o poskytnutí služby.
  2. Poistná zmluva je poistná zmluva uzatvorená medzi Poistníkom a Poisťovňou a Poistený z tejto poistnej zmluvy udelil Poisťovni písomný súhlas na poskytnutie Služby RODINNÝ LEKÁR Poskytovateľom.
  3. Poisteným je fyzická osoba, ktorá je poisteným z Poistnej zmluvy.
  4. Klient je fyzická osoba volajúca na Call centrum, ktorá na základe Zmluvy o poskytnutí služby žiada o poskytnutie Služby RODINNÝ LEKÁR a preukáže nárok na túto službu. Klientom je Poistený a jeho traja rodinní príslušníci prípadne samotný Poistník, ktorých Poistník zaregistroval na webovej stránke Poskytovateľa www.rodinnylekar.sk ako príjemcov služby RODINNÝ LEKÁR. Klient je oprávnený na poskytnutie Služieb RODINNÝ LEKÁR iba ak vyjadrí bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s týmito PRL spôsobom podľa Zmluvy o poskytnutí služby.
  5. Zmluva o poskytnutí služby je zmluva uzatvorená medzi Poistníkom a Poskytovateľom na účet Poisťovne v prospech Klientov, ktorej predmetom je poskytovanie Služieb RODINNÝ LEKÁR podľa týchto PRL. Zmluva o poskytnutí služby sa dojednáva v písomnej forme ako súčasť Poistnej zmluvy s tým, že v mene Poskytovateľa je oprávnená a splnomocnená ju uzatvoriť Poisťovňa.
  6. Technický začiatok poistenia je technický začiatok hlavného poistenia podľa Poistnej zmluvy.
  7. Internetová stránka je webové sídlo Poisťovne www.aegon.sk.
  8. Call centrum je miestom, cez ktoré CMC poskytuje Službu RODINNÝ LEKÁR Klientovi.
  9. Linka Poskytovateľa je kontakt Call centra na nasledovné telefónne čísla 0483 211 211 z územia SR a +421 483 211 211 z územia zahraničia.
  10. Služba RODINNÝ LEKÁR sú služby Call centra poskytované CMC Klientovi, a to nasledovné:

a) prijatie telefonickej požiadavky Klienta v call centre,

b) spracovanie požiadavky Klienta,

c) spojenie Klienta s odborným poradcom z oblasti zdravia podľa požiadaviek Klienta a vyrozumenie Klienta o spôsobe vybavenia jeho požiadavky v čo najkratšom možnom čase od prijatia tejto požiadavky v Call centre. Služby sa za žiadnych okolností nepovažujú za poskytovanie zdravotníckej starostlivosti alebo stanovenie diagnózy a ani nenahrádzajú návštevu lekára, odborné lekárske vyšetrenie, ani lekársku službu prvej pomoci (LSPP) alebo záchranné služby.

  1. Odborný poradca z oblasti zdravia je zdravotnícke zariadenie, ktoré spolupracuje s CMC a pre Klienta vykoná poradenské služby z oblasti zdravia v súlade s požiadavkami Klienta podľa dohodnutého rozsahu služieb, pričom ku dňu vzniku nároku na Službu RODINNÝ LEKÁR je hlavným odborným poradcom z oblasti zdravia spoločnosť In Clinic s. r. o., so sídlom Rusovská cesta 19, 851 01 Bratislava, IČO: 44 677 910, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č.: 58621/B, avšak je vo výlučnej právomoci CMC kedykoľvek osobu hlavného odborného poradcu z oblasti zdravia zmeniť podľa vlastného uváženia. CMC spolupracuje aj s ďalšími odbornými poradcami z oblasti zdravia, pričom je vo výlučnej právomoci CMC kedykoľvek osoby odborných poradcov z oblasti zdravia zmeniť podľa vlastného uváženia.
  2. Doba aktivácie Služby je doba, počas ktorej má Klient nárok na poskytovanie Služby RODINNÝ LEKÁR podľa Zmluvy o poskytnutí služby.

3. Vznik nároku na Službu RODINNÝ LEKÁR:

3.1 Nárok na Službu RODINNÝ LEKÁR vzniká Klientovi dňom Technického začiatku poistenia. Služba RODINNÝ LEKÁR sa poskytuje výhradne ohľadne osoby Klienta a jeho zdravotného stavu. O tieto služby je oprávnený požiadať Poskytovateľa Klient.

3.2 Nárok na využívanie Služby RODINNÝ LEKÁR môže Klient uplatniť, pokiaľ súhlasil a dodržiava tieto PRL a pokyny Call centra.

3.3 Službu RODINNÝ LEKÁR môže Klient využívať opakovane počas Doby aktivácie Služby.

4. Miesto, čas a spôsob dodania:

4.1 Miestom dodania Služby RODINNÝ LEKÁR je sídlo CMC.

4.2 Dodanie Služby RODINNÝ LEKÁR sa uskutoční v primeranej lehote vzhľadom na predmet poskytovanej služby podľa PRL.

4.3 V prípade omeškania poskytnutia služby, ktoré je spôsobené Klientom, CMC upovedomí Klienta o tejto skutočnosti a to dohodnutým spôsobom komunikácie, pričom v tomto prípade je Klient povinný uhradiť CMC všetky poplatky a výdavky s tým spojené.

4.4 Čiastkové plnenia dohodnutého dodania služieb je Klient povinný prijať.

4.5 Časti objednaných služieb, ktoré ešte neboli dodané Klientovi, môžu byť Klientom zrušené iba po preukázateľnom predchádzajúcom súhlase CMC.

5. Popis a rozsah Služieb RODINNÝ LEKÁR a postup pri ich poskytovaní:

5.1 Službu RODINNÝ LEKÁR je Klient oprávnený využívať denne v čase od 00:00 hod – do 24:00 hod vrátane dní pracovného pokoja a sviatkov v súlade s platným právnym predpisom.

5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Službu RODINNÝ LEKÁR Klientovi v nasledovnom rozsahu:

  1. dostupnosť lekára na telefóne a konzultácie zdravotného stavu s odborným lekárom o príznakoch ochorenia, o liečbe akútnych a pretrvávajúcich zdravotných problémoch,
  2. konzultácie aj cez video hovor a hovor zo zahraničia,
  3. sprostredkovanie odborných lekárskych vyšetrený na presný čas a hodinu v Klientom požadovanom meste, kdekoľvek na území Slovenskej republiky,
  4. posúdenie vyšetrenia (CT, MR, Röntgen, atď.) a posúdenie celkového zdravotného stavu, laboratórnych vyšetrení,
  5. konzultácia o vhodnom výbere lieku,
  6. konzultácie o vedľajších účinkoch a možných komplikáciách liekov.

5.3 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť Internetovú stránku, Linku Poskytovateľa a Odborného poradcu z oblasti zdravia, a to spôsobom uvedeným v článku 12 týchto PRL.

5.4 Pre účely poskytnutia Služby RODINNÝ LEKÁR sa Klient spojí s Call centrom, pričom je povinný uviesť meno a priezvisko Klienta, dátum jeho narodenia a miesto jeho trvalého pobytu. Pokiaľ Poskytovateľ nebol zatiaľ informovaný o uzatvorení Zmluvy o poskytnutí služby daným Klientom zo strany Poisťovne, je Klient povinný sa preukázať aj číslom Poistnej zmluvy.

6. Povinnosti CMC

CMC sa zaväzuje:

6.1 Sprístupniť možnosť využívať Službu RODINNÝ LEKÁR Klientovi za podmienok uvedených v týchto PRL.

6.2 Zabezpečiť prevádzku Call centra, ktoré je Klientovi k dispozícii 7 dní v týždni v čase od 00.00 h do 24.00 h denne počas celého kalendárneho roka vrátane dní pracovného pokoja a sviatkov v súlade s platným právnym predpisom počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí služby.

6.3 Zabezpečiť operátorov Call centra operujúcich v časoch uvedených v ods. 6.2 tohto článku.

6.4 Vyvinúť maximálne úsilie, aby bola poradenská služba, o ktorú má Klient záujem poskytnutá Odborným poradcom z oblasti zdravia v čo najkratšom možnom čase.

7. Povinnosti Klienta

Klient sa zaväzuje:

7.2 Poskytovať CMC nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na plnenie povinností CMC podľa Článku 6. týchto PRL, a to najmä, no nie však výlučne komunikovať s CMC za účelom získavania informácií potrebných na zabezpečenie riadneho sprístupnenia Služby RODINNÝ LEKÁR a poskytnutia poradenských služieb podľa dohodnutého rozsahu zo strany Odborného poradcu z oblasti zdravia.

7.3 Včas, pravdivo a úplne informovať CMC o všetkých skutočnostiach potrebných na zabezpečenia úspešného plnenia povinností CMC podľa Článku 6. týchto PRL.

7.4 Vyvinúť maximálne úsilie, aby bola poradenská služba, o ktorú má Klient záujem poskytnutá Odborným poradcom z oblasti zdravia v čo najkratšom možnom čase.

7.5. Zabezpečiť osobnú návštevu Klienta u lekára v prípade, ak pri poskytovaní služieb bude zrejmé, že je potrebná osobná návšteva lekára, pričom na základe tejto návštevy zároveň môže byť Klientovi vystavený tzv. výmenný lístok.

7.6 Klient výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že pri poskytnutí akýchkoľvek údajov nezatají Odbornému poradcovi z oblasti zdravia žiadne vážnejšie ochorenie, pre ktoré sa Klient v minulosti liečil, prípadne ktoré boli Klientovi v minulosti diagnostikované a že o Klientovi oznámi všetky údaje potrebné na posúdenie, či sú splnené podmienky pre riadne poskytnutie Služby RODINNÝ LEKÁR. Klient vyhlasuje, že pre CMC na jej požiadanie predloží súhlas na spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa zdravia.

8. Zodpovednosť za škodu

8.1 Poistník berie na vedomie, že vzťah medzi Klientom a Odborným poradcom z oblasti zdravia vzniká a existuje nezávisle od CMC a všetky práva a povinnosti z neho vyplývajúce oprávňujú a zaväzujú výlučne len Klienta a Odborného poradcu z oblasti zdravia. Za vzniknutú škodu alebo ujmu, ktorá vznikne Klientovi pri výkone prác Odborným poradcom z oblasti zdravia, zodpovedá výlučne len Odborný poradca z oblasti zdravia. V súvislosti s odporúčaniami alebo informáciami, ktoré Odborný poradca z oblasti zdravia poskytne Klientovi podľa Zmluvy o poskytnutí služby, CMC a ani Odborný poradca z oblasti zdravia nezodpovedajú za spôsob, akým Klient odporúčania alebo informácie, ktoré mu poskytne Odborný poradca z oblasti zdravia, skutočne využije. CMC nebude zodpovedať za žiadne rozhodnutia Klienta na základe služieb Poskytovateľa vykonaných v zmysle týchto PRL.

8.2 CMC nezodpovedá voči Klientovi za žiadne škody zapríčinené tým, že Klient poskytol nesprávne, zavádzajúce alebo neúplné informácie alebo dokumentáciu, ani za škody zapríčinené akýmkoľvek konaním alebo opomenutím osôb v okruhu Klienta alebo konaním či nekonaním osôb iných ako zamestnancov CMC.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Objednávateľ a Príjemca berie na vedomie, že jeho osobné údaje prevádzkovateľ CMC spracúva a poskytuje podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

9.2 Objednávateľ a Príjemca v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov berie na vedomie, že CMC spracúva jeho osobné údaje uvedené v Zmluve, ako i všetkých ďalších osobných údajov, ktoré Objednávateľ CMC poskytne pred uzavretím Zmluvy alebo počas trvania právneho vzťahu založeného Zmluvou.

9.3 CMC spracúva osobné údaje Objednávateľa a Príjemcu v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, číslo OP, rodné číslo, dátum narodenia, zdravotná poisťovňa emailová adresa a telefonický kontakt predovšetkým za účelom sprístupnenia možnosti využívať služby a poskytnutia poradenstva odborným poradcom z oblasti zdravia v dohodnutom rozsahu a plnenia svojich povinností vyplývajúcich z prijatia požiadavky Objednávateľa. CMC ich využíva najmä pri riadnom a včasnom riešení požiadavky Objednávateľa a k dosiahnutiu spokojnosti Objednávateľa so sprístupnenými službami CMC. CMC sa zaväzuje, že bude osobné, účtovné a iné údaje Objednávateľa a Príjemcu chrániť a neposkytne iným tretím osobám s výnimkou prípadov, ak jej je táto povinnosť nariadená na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej alebo verejnej moci, ak ich poskytuje svojim subdodávateľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy a ak ich poskytuje osobám, ktoré jej poskytujú odborné služby (advokáti, notári, daňoví poradcovia, atď.).

9.4 Objednávateľ a Príjemca berie na vedomie, že jeho osobné údaje sa budú spracúvať počas trvania zmluvného vzťahu a následne uchovávať a archivovať podľa osobitných zákonov.

9.5 Objednávateľ a Príjemca potvrdzuje, že pred uzatvorením Zmluvy bol oboznámený s identifikačnými údajmi CMC a identifikačnými údajmi sprostredkovateľov, (t.j. názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo, kontaktné údaje), s kontaktnými údajmi zodpovednej osoby, s účelom spracovania osobných údajov, zoznamom osobných údajov alebo rozsahom osobných údajov, dobe uchovávania osobných údajov podľa § 19 zákona o ochrane osobných údajov, a tiež potvrdzuje, že obdržal všetky doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov, ako aj informácie o príjemcoch, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, o poučení o právach dotknutej osoby v zmysle §28 zákona o ochrane osobných údajov, t.j. napr. na základe písomnej žiadosti od CMC vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil a taktiež namietať voči ich spracúvaniu.

10. Oznámenia

9.1 Pokiaľ ďalej výslovne nie je uvedené inak, akékoľvek oznámenia, výzvy, žiadosti a iná korešpondencia podľa Zmluvy o poskytnutí služby, vrátane oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí služby alebo výpovede Zmluvy o poskytnutí služby (ďalej spoločne len „Oznámenia“), musia mať písomnú formu a musia byť doručené osobne, poštou alebo kuriérom s potvrdením o doručení. Poskytovateľ môže zaslať Oznámenie Poistníkovi aj e-mailom ako aj zverejnením Oznámenia na Internetovej stránke. Oznámenia sa považujú za doručené okamihom doručenia (ak sú doručované osobne), po potvrdení prijatia emailovej správy (ak sú zasielané emailom), okamihom potvrdenia dokladu o doručení (ak sú posielané poštou alebo kuriérom), alebo zverejnením na Internetovej stránke, pokiaľ nie je v Zmluve o poskytnutí služby dohodnuté inak.

10.2 V prípade akýchkoľvek pochybností o doručení alebo v prípade nemožnosti doručenia Oznámenia sa Oznámenie bude považovať za doručené uplynutím odbernej lehoty pre vyzdvihnutie Oznámenia u poštového prepravcu Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124. Pri doručovaní Oznámení zo strany Poskytovateľa Poistenému je zachovaná písomná forma aj v prípade, ak je Oznámenie doručované prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú v Poistnej zmluve a ak je Oznámenie doručované zverejnením na Internetovej stránke, okamihom zverejnenia alebo k inému určenému dátumu.

10.3 Poskytovateľ splnomocnil Poisťovňu na uzavieranie Zmlúv o poskytnutí služby v mene Poskytovateľa, ako aj na všetky s tým súvisiace úkony a Oznámenia ako aj na ukončenie Zmlúv o poskytnutí služby formou výpovede zo strany Poskytovateľa.

11. Poučenie o uplatnení reklamácie, sťažnosti, podnetov

11.1 Poistník a ostatní Klienti uplatňujú reklamáciu písomne na adrese CMC – Centre Medical Care, a.s., Zvolenská cesta 4164, 974 05 Banská Bystrica alebo mailom na backoffice@rodinnylekar.sk. Objednávateľ je povinný podrobne opísať vadu poskytnutej služby a uviesť kontaktnú adresu, na ktorú budete vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od uplatnenia reklamácie.

11.2 Dohľad nad dodržiavaním povinností CMC vyplývajúcich z právnych predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu bude rozhodovať príslušný súd SR.

11.3 Poistník a ostatní Klienti v právnom postavení spotrebiteľa (fyzická osoba – nepodnikateľ) majú právo obrátiť sa na CMC so žiadosťou o nápravu - e-mailom na backoffice@rodinnylekar.sk, ak nie sú spokojní so spôsobom, ktorým CMC vybavil reklamáciu alebo ak sa domnievajú, že CMC porušilo ich práva. Ak CMC odpovie na žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Poistník a Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. v platnom znení. Subjektmi ARS sú podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. v platnom znení orgány (Slovenská obchodná inšpekcia) a iné oprávnené právnické osoby. Návrh môže Poistník a Klient podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. v platnom znení.

11.4 Poistník a ostatní Klienti v právnom postavení spotrebiteľa môžu podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

11.5 Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

12. Zánik zmluvného vzťahu

12.1 Zmluvný vzťah medzi Poistník a CMC sa uzatvára na dobu určitú v trvaní poistenia dojednaného Poistnou zmluvou. Zánikom Poistnej zmluvy automaticky zaniká aj Zmluva o poskytnutí služby.

12.2 Poistník môže zrušiť zmluvu (zmluvný vzťah) s CMC písomnou výpoveďou doručenou CMC alebo jeho splnomocnenému zástupcovi - Poisťovni bez výpovednej lehoty.

12.3 Zmluvný vzťah medzi Poistníkom a CMC automaticky zaniká tiež v prípade obojstrannej písomnej dohody Poistníka a Poskytovateľa. Ukončením Zmluvy o poskytnutí služieb zaniknú všetky práva a povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí služby, resp. týchto PRL s výnimkou tých, ktoré podľa Zmluvy o poskytnutí služby alebo PRL vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu.

12.4 Zmluva o poskytnutí služby zaniká aj písomnou výpoveďou Poskytovateľa s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

12.5 Poistník aj CMC môžu od Zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

12.6 Poistník je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť len v prípade, ak je CMC v dôsledku svojho zavineného konania v omeškaní s poskytnutím služby o viac ako jeden (1) mesiac alebo opakovane a závažne porušuje svoje povinnosti podľa Článku 6. týchto PRL, pričom Poistník je povinný pred odstúpením od Zmluvy o poskytnutí služby z vyššie uvedeného dôvodu poskytnúť CMC prostredníctvom dohodnutého spôsobu komunikácie dodatočnú lehotu na plnenie v trvaní najmenej pätnásť (15) dní odo dňa jeho doručenia CMC.

12.7 CMC je oprávnená od Zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť v prípade nastúpenia okolností vylučujúcich zodpovednosť (resp. okolností „vis major“) na strane CMC, ktorými sú napr. štrajk zamestnancov a/alebo odborných poradcov v oblasti zdravia CMC, prerušenie dodávok energie, tepla a vody, prerušenie alebo zastavenie činnosti CMC alebo u dodávateľov CMC, začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania u CMC, znemožnenie dodania služieb alebo sťaženie jej uskutočnenia zmenou legislatívy, vojnovým konfliktom, rozhodnutiami orgánov verejnej moci a ich nariadeniami a opatreniami, alebo aj inými okolnosťami nemajúcimi pôvod v úmyselnom konaní alebo opomenutí CMC. CMC je ďalej oprávnená od Zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť zásadne vždy vtedy, ak podľa zodpovedného posúdenia CMC porušil Poistený a/alebo Klient svoje povinnosti a záväzky obsiahnuté v týchto PRL alebo v Zmluve o poskytnutí služby podstatným spôsobom. CMC je ďalej oprávnená od Zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť vtedy, ak Poistený alebo Klient Službu RODINNÝ LEKÁR zneužije, umožní jej využitie tretej osobe v rozpore so Zmluvou o poskytnutí služby, alebo ak Poistený (Klient) používa službu takým spôsobom, že je to podľa názoru Poskytovateľa (i) v rozpore s účelom Služby RODINNÝ LEKÁR, (ii) v rozpore s dobrými mravmi, (iii) v rozpore s hospodárskymi záujmami Poskytovateľa alebo (iv) spôsobilé poškodiť alebo ohroziť dobré meno Poskytovateľa, Služby RODINNÝ LEKÁR alebo iného produktu Poskytovateľa.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Tieto PRL vydáva CMC s účinnosťou od 1.11.2015.

13.2. Tieto PRL sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy o poskytnutí služby. Odchylné ustanovenia v Zmluve o poskytnutí služby majú prednosť pred týmito PRL.

13.3 Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia Zmluvou o poskytnutí služby, týmito PRL a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení a ostatných príslušných právnych predpisov.

13.4 Ak niektoré ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služby a/alebo PRL bude súd alebo iné kompetentné orgány považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady ako aj ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služby a/alebo PRL zostávajú v platnosti. Zmluvné strany budú v takom prípade postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a pre účastníkov právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť. Zmluvné strany sa súčasne zaväzujú, že akékoľvek neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie tejto Zmluvy o poskytnutí služby nahradia novým ustanovením, ktoré bude svojim významom čo najbližšie príslušnému neplatnému alebo nevymáhateľnému ustanoveniu.

13.5 CMC prijalo vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov a spracúvanie osobných údajov vykonáva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. CMC vydalo dokument „Primerané politiky prevádzkovateľa“, ktorým zaviedlo všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní. Dokument je k nahliadnutiu na stránke https://rodinnylekar.sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov

V Banskej Bystrici, dňa 25. 05. 2018​